profil poczta Grupy, Spo³eczno¶æ forum galeria users blogi
Znajdujesz siÍ w Start arrow Wasza Galeria arrow Konkurs fotograficzny - PolonikiPolski ko¬∂ci√≥¬≥ w Glasgow - seria - fot. 2/7
23.01.2018.
Galeria
Galeria to Twoja przestrzeŮ wizualnego wyrazu. Tu znajdziesz SzkocjÍ z wielu punktůw widzenia. OglĪdaj, oceniaj, dyskutuj. PokaŅ nam co widzia≥e∂. Zobacz, co widzieli inni.
Poprzednie zdjÍcie
Pokaz slajdůw: Start
NastÍpne zdjÍcie

Polski ko¶ció³ w Glasgow - seria - fot. 2/7

Polski ko¶ció³ w Glasgow - seria - fot. 2/7
Opis: POLSKI KO¬¶CI√ď¬£ W GLASGOW St. Simon's Church, 33 Partick Bridge Street, Glasgow, G11 6PQ. Zdj√™cie wykona¬≥em 27 kwietnia 2011r. POLSKIE DUSZPASTERSTWO W SZKOCJI Polskie duszpasterstwo w Szkocji rozpocz√™¬≥o swoj¬Ī dzia¬≥alno¬∂√¶ w czasie II wojny ¬∂wiatowej. Pierwsza grupa polskich ¬Ņo¬≥nierzy przyjecha¬≥a do Glasgow pod koniec czerwca 1940. W tym samym roku gen. Stanis¬≥aw Maczek rozpocz¬Ī¬≥ niedaleko Edynburga formowanie I Dywizji Pancernej, z kt√≥r¬Ī wyruszy¬≥ w 1944 na szlak bojowy wiod¬Īcy przez Francj√™, Belgi√™, Holandi√™ i Niemcy. W¬∂r√≥d polskich ¬Ņo¬≥nierzy znajdowa¬≥o si√™ wtedy 20 kap¬≥an√≥w. W 1946 na terenie Szkocji wci¬Ī¬Ņ istnia¬≥y liczne polskie obozy wojskowe, a liczba kapelan√≥w wzros¬≥a do 50. Po demobilizacji w 1947 ks. prymas August Hlond utworzy¬≥ Polsk¬Ī Misj√™ Katolick¬Ī mianuj¬Īc pierwszym rektorem ks. Ludwika Bombasa. Organizowaniem polskiego duszpasterstwa zaj√™¬≥o si√™ ju¬Ņ tylko 10 kap¬≥an√≥w, poniewa¬Ņ z ok. 64.000 ¬Ņo¬≥nierzy przesz¬≥o 50.000 opu¬∂ci¬≥o Szkocj√™. Z czasem liczba kap¬≥an√≥w zmniejszy¬≥a si√™ do 4 i przez wiele lat tylko oni otaczali duszpastersk¬Ī opiek¬Ī polskich kombatant√≥w i innych Polak√≥w porozrzucanych po ca¬≥ej Szkocji. Sytuacja uleg¬≥a radykalnej zmianie dopiero po 2004 kiedy granice Wielkiej Brytanii zosta¬≥y otwarte dla nowych pa√Īstw cz¬≥onkowskich Unii Europejskiej i setki tysi√™cy Polak√≥w przyby¬≥o na Wyspy Brytyjskie, w tym blisko 100 tysi√™cy do Szkocji. Najwi√™cej z nich zamieszka¬≥o w najwi√™kszych miastach: Edynburgu, Glasgow i Aberdeen. W zwi¬Īzku z tym zacz√™¬≥a wzrasta√¶ i liczba polskich ksi√™¬Ņy. Obecnie w Szkocji pracuje 17 kap¬≥an√≥w, kt√≥rzy w 10 miastach ka¬Ņdej niedzieli odprawiaj¬Ī nabo¬Ņe√Īstwa w j√™zyku polskim. Ksi√™¬Ņa ci ka¬Ņdego miesi¬Īca doje¬Ņd¬Ņaj¬Ī tak¬Ņe do ponad 30. szkockich ko¬∂cio¬≥√≥w w innych miejscowo¬∂ciach, zapewniaj¬Īc Polakom mo¬Ņliwo¬∂√¶ uczestniczenia w mszy ¬∂w. w ojczystym j√™zyku. Od 1991 rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Szkocji jest ks. Marian Antoni ¬£√™kawa. HISTORIA KO¬¶CIO¬£A ¬¶W. SZYMONA W GLASGOW Ten niewielki ko¬∂ci√≥¬≥ek zosta¬≥ zbudowany w 1858 na potrzeby wsp√≥lnoty katolickiej dzielnicy Partick. David Livingstone, najwi√™kszy badacz Afryki, zawsze opowiada¬≥ histori√™ o tym, ¬Ņe tylko dzi√™ki katolickiemu ksi√™dzu, kt√≥ry uczy¬≥ go ¬≥aciny m√≥g¬≥ porzuci√¶ prac√™ w fabryce i zda√¶ egzaminy na medycyn√™ na Uniwesytecie w Glasgow. Tym ksi√™dzem by¬≥ Daniel Gallagher, Irlandczyk, kt√≥ry od 1855 odprawia¬≥ pierwsze msze rzymskokatolickie w dzielnicy West End. Ten w¬≥a¬∂nie ksi¬Īdz otworzy¬≥ ko¬∂ci√≥¬≥, kt√≥ry w p√≥¬ľniejszych latach tak wiele znaczy¬≥ dla Polak√≥w. Mimo, ¬Ņe ko¬∂ci√≥¬≥ istnieje zaledwie 153 lata, ma¬≥o kto wie, ¬Ņe jest to trzeci najstarszy ko¬∂ci√≥¬≥ katolicki w Glasgow, po Katedrze i ko¬∂ciele ¬∂w. Marii w dzielnicy East End. Przy ko¬∂ciele zbudowano plebani√™, a tak¬Ņe i szko¬≥√™, kt√≥ra zosta¬≥a ju¬Ņ wyburzona. Ko¬∂ci√≥¬≥ pocz¬Ītkowo mia¬≥ za patrona ¬∂w.Piotra, do 1903, gdy wybudowano nowy, wi√™kszy ko¬∂ci√≥¬≥ parafialny przy Hyndland Street. Obecny ko¬∂ci√≥¬≥ ¬∂w. Szymona okre¬∂lano wtedy jako Bridge Street Church. W czasie II wojny ¬∂wiatowej, w latach 1940-1943 ka¬Ņdej niedzieli oddzia¬≥y polskich ¬Ņo¬≥nierzy stacjonuj¬Īcych w Glasgow maszerowa¬≥y z koszar√≥w Yorkhill Barracks do tego ko¬∂cio¬≥a na msz√™ ¬∂wi√™t¬Ī. Od tej pory Szkoci okre¬∂lali t√™ swi¬Ītyni√™ jako Ko¬∂ci√≥¬≥ Polski (The Polish Church). W 1945 kosci√≥¬≥ zosta¬≥ oficjalnie nazwany pod wezwaniem ¬∂w Szymona. Polacy, kt√≥rzy po wojnie zamieszkali w Glasgow na sta¬≥e, wci¬Ī¬Ņ ucz√™szczali do tego ko¬∂cio¬≥a wraz z ca¬≥ymi rodzinami. Od 1975 kap¬≥anem polskich parafian zosta¬≥ ksi¬Īdz Marian ¬£√™kawa SAC, kt√≥ry przej¬Ī¬≥ parafi√™ po ¬∂mierci ksi√™dza Jana Gruszki w 1974. Polskie nabo¬Ņe√Īstwa odbywaj¬Ī si√™ tu regularnie w ka¬Ņd¬Ī sobot√™ i niedziel√™. Proboszczem ko¬∂cio¬≥a przez wiele lat by¬≥ ks. Patrick Tierney, a po jego ¬∂mierci funkcj√™ t√™ przej¬Ī¬≥ ks. John Chalmers. ST SIMON'S POLISH MEMORIAL STONE Przy ko¬∂ciele ¬∂w. Szymona znajduje si√™ interesuj¬Īcy polski pomnik zwany Polish Memorial Stone. S¬Ī to dwa g¬≥azy, na jedym z nich umieszczona jest tablica po¬∂wi√™cona polskim ¬Ņo¬≥nierzom i emigrantom, a na drugim god¬≥o Polski w religijnej wersji. Pomnik zosta¬≥ postawiony w 1992 dla upami√™tnienia 10. rocznicy pielgrzymki Jana Paw¬≥a II do Glasgow. Polskie god¬≥o zwie√Īczone jest wizerunkiem Matki Boskiej, a w szponach or¬≥a znajduje si√™ szarfa z napisem "Pod Twoj¬Ī obron√™ uciekamy si√™". Z kolei przejmuj¬Īco brzmi¬Īcy napis na tablicy, co wa¬Ņne w j√™zyku angielskim, g¬≥osi: "1939 – 1945. W czasie II wojny ¬∂wiatowej polscy ¬Ņo¬≥nierze powr√≥ciwszy z p√≥l bitewnych przybywali do tego ko¬∂cio¬≥a, aby uczestnicz¬Īc we Mszy ¬∂wi√™tej m√≥c wys¬≥ucha√¶ s¬≥owa Bo¬Ņego w swoim ojczystym j√™zyku, ¬∂piewa√¶ sw√≥j polski hymn narodowy i podzi√™kowa√¶ Matce Bo¬Ņej Kr√≥lowej Polski za dotyk domostwa. Polska spo¬≥eczno¬∂ci w Glasgow przez lata okazywa¬≥a g¬≥√™bok¬Ī wdzi√™czno¬∂√¶ ojcu Patrickowi Tierney za przywilej przyznania jej mo¬Ņliwo¬∂ci odprawiania polskiej mszy ¬∂wi√™tej w tym ko¬∂ciele oraz za wiele ¬≥ask otrzymanych od niego i miejscowych parafian". Poni¬Ņej cytat z Ewangelii ¬∂w. Mateusza: "By¬≥em przybyszem, a przyj√™li¬∂cie mnie" (25:35) Na samym dole tablicy podpis ju¬Ņ w j√™zyku polskim: "VII Niedziela Wielkanocna 31 Maja 1992 dla upami√™tnienia X rocznicy kiedy w tym mie¬∂cie by¬≥ Jan Pawe¬≥ II".
Data: 29.04.2011 23:58
Wy∂wietlenia: 2515
Ocena:
(Bez oddanych g≥osůw)
Wymiary: 1024 x 768
Rozmiar pliku: 297,15 kB
Autor: Nowhereman
Autor Komentarze
Aby dodaś komentarz lub zdjÍcie zaloguj siÍ. Je∂li nie masz konta, zarejestruj siÍ.
Tylko zarejestrowani uŅytkownicy mogĪ pisaś komentarze.
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr

Partnerzy

 festiwalsmalllogo.jpg  

 

Wyszukiwarka ofert pracy  

 

 

Kontakt

Skype: r.gasiorek
Mail: office@edinburgh.com.pl
Tel.: +44 7927193152


www.Edinburgh.com.pl